اینترنت پر سرعت همیارنت

ADSL

ADSL

بسته های اینترنت
ترافیک
مفاد قرارداد

.ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه کلیک کنید

مفاد قرار داد
بسته های اینترنت
ترافیک
انتخاب سرعت
انتخاب زمان
۱۵۰ گیگابایت / ۳ ماه

512 کیلو بایت

۱۵۰ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۷۷۶۶۳ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۳۱۰ گیگابایت / ۶ ماه

1 مگابیت

۳۱۰ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۱۲۴۲۶۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۶۱۵ گیگابایت / ۱۲ ماه

1 مگابیت

۶۱۵ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۲۳۵۴۴۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۵۵ گیگابایت / ۳ ماه

1 مگابیت

۱۵۵ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۶۵۴۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۵۲ گیگابایت / ۱ ماه

1 مگابیت

۵۲ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۲۱۸۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۵ گیگابایت / ۱ ماه
اقتصادی

512 کیلو بایت

۱۵ گیگ داخلی معادل ۱/۲ بین الملل

۹۱۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲۵ گیگابایت / ۱ ماه
حرفه ای

512 کیلو بایت

۲۵ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۱۲۵۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۷۵ گیگابایت / ۳ ماه

512 کیلو بایت

۷۵ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۴۰۸۷۵ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۳۰۰ گیگابایت / ۱۲ ماه

512 کیلو بایت

۳۰۰ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۱۴۷۱۵۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲۴۵ گیگابایت / ۳ ماه

2 مگابیت

۲۴۵ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۸۱۷۵۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۸۲ گیگابایت / ۱ ماه

2 مگابیت

۸۲ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۲۷۲۵۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۴۹۰ گیگابایت / ۶ ماه

2 مگابیت

۴۹۰ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۱۵۵۳۲۵ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۹۷۵ گیگابایت / ۱۲ ماه

2 مگابیت

۹۷۵ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۲۹۴۳۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۶۲ گیگابایت / ۱ ماه

4 مگابیت

۱۶۲ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۴۳۶۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۴۸۵ گیگابایت / ۳ ماه

4 مگابیت

۴۸۵ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۱۳۰۸۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۹۷۰ گیگابایت / ۶ ماه

4 مگابیت

۹۷۰ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۲۴۸۵۲۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۹۳۵ گیگابایت / ۱۲ ماه

4 مگابیت

۱۹۳۵ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۴۷۰۸۸۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۴۰۲ گیگابایت / ۱ ماه

8 مگابیت

۴۰۲ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۵۴۵۰۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۲۰۵ گیگابایت / ۳ ماه

8 مگابیت

۱۲۰۵ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۱۶۳۵۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲۴۱۰ گیگابایت / ۶ ماه

8 مگابیت

۲۴۱۰ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۳۱۰۶۵۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۴۸۱۵ گیگابایت / ۱۲ ماه

8 مگابیت

۴۸۱۵ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۵۸۸۶۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۹۶۱۵ گیگابایت / ۱۲ ماه

16 مگابیت

۹۶۱۵ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۹۴۱۷۶۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۸۰۲ گیگابایت / ۱ ماه

16 مگابیت

۸۰۲ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۸۷۲۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۴۸۱۰ گیگابایت / ۶ ماه

16 مگابیت

۴۸۱۰ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۴۹۷۰۴۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲۴۰۵ گیگابایت / ۳ ماه

16 مگابیت

۲۴۰۵ گیگ ترافیک داخلی معادل ۱/۲ ترافیک بین الملل

۲۶۱۶۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲۰ گیگابایت / ۱ ماه

512 کیلو بایت

۱۰ گیگ داخلی معادل ۲۰ گیگ بین الملل

۳۸۱۵۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱ گیگابایت

ترافیک

۱ گیگ داخلی معادل ۰.۵ گیگ بین الملل

۱۰۹۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۰۰ گیگابایت

ترافیک

۱۰۰ گیگ داخلی معال ۵۰ گیگ بین الملل

۸۷۲۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲۰۰ گیگابایت

ترافیک

۲۰۰ گیگ داخلی معادل ۱۰۰ گیگ بین الملل

۱۴۱۷۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۴۰ گیگابایت

ترافیک

۴۰ گیگ داخلی معادل ۲۰ گیگ بین الملل

۳۸۱۵۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۰ گیگابایت

ترافیک

۱۰ گیگ داخلی معادل ۵ گیگ بین الملل

۱۰۹۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۶ گیگابایت

ترافیک

۶ گیگ داخلی معادل ۳ گیگ بین الملل

۶۵۴۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲ گیگابایت

ترافیک

۲ گیگ داخلی معادل ۱ گیگ بین الملل

۲۱۸۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

 •         تمامی قیمت ها با احتساب ۹% مالییات بر ارزش افزوده می باشد
 •        پیش از انتخاب هر بسته به این نکته دقت کنید که سرویس‌ها به فراخور وجود امکانات مخابراتی در شهرها و مراکز مخابراتی مختلف ارایه خواهند شد.
 •        برای آگاهی از این که این سرویس در مرکز مخابراتی شما قابل ارایه است، کافی‌ست با کارشناسان فروش همیار (تلفن۳۶۸۸-۰۷۱ ) تماس بگیرید یا    سفارش خود را از طریق سایت همیار ارسال فرمایید
 •        در نظر داشته باشید برای خرید آنلاین بسته‌ها به محض ورود به سایت خرید آنلاین ابتدا باید امکان سرویس‌دهی در مرکز مخابراتی محل سکونت خود را بررسی کنید. افزون بر این برای مشاهده‌ی مستقیم لیست مراکز مخابراتی یاد شده، این‌جاکلیک کنید
 •         با خیال راحت خرید کنید. در صورت خرید سرویس های پر سرعت تر و عدم دریافت سرعت اعلام شده به هر دلیل می توانید طبق شرایط قرارداد، سرویس خریداری شده را برگشت نموده و متناسب با کیفیت لینک ارتباطی خود مجددا اقدام به خرید نمایید.  
 •         از آنجا که سرویس ADSL۲+ به کیفیت سیم کشی محل استفاده و فاصله از مرکز مخابراتی ارتباط تنگاتنگی دارد، در صورت عدم دریافت سقف سرعت پس از خرید سرویس، موضوع را حتماً با واحد پشتیبانی شرکت مطرح نمایید تا در اسرع وقت جهت رفع خرابی های احتمالی و بررسی کیفیت لینک ارتباطی شما اقدامات لازم صورت پذیرد.
 •         مشترکین عزیز، آستانه مصرف منصفانه، حداکثر ترافیک مجاز قابل استفاده در یک ماه به صورت دریافت و ارسال بوده و مربوط به استفاده ترکیبی از ترافیک داخلی و بین الملل می باشد. این روش محاسبه در صورتی کاربرد دارد که حداکثر نیمی از ترافیک اشاره شده در جداول فوق به ترافیک بین الملل اختصاص یابد. لیکن به روش دیگر امکان استفاده از تمام ترافیک به صورت مصرف داخلی وجود خواهند داشت.   از آنجا که تعرفه های فوق با در نظر گرفتن نیاز اکثر کاربران اینترنت در کشور تنظیم شده است، در صورتی که در انتخاب بین گزینه های فوق دچار مشکل شدید می توانید با شماره تلفن ۳۶۸۸-۰۷۱تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی واحد فروش برای انتخاب مناسب ترین سرویس استفاده نمایید.
 •         پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه، به جای قطع سرویس، پهنای باند تا ۱۲۸Kbpsمحدود خواهد شد ومشترک در صورت تمایل می تواند خرید ترافیک نماید.
 •         در زمان خرید سرویس هزینه مالیات بر ارزش افزوده به هزینه های فوق اضافه خواهد گردید.  
 •         خرید ترافیک -مازاد بر آستانه مصرف منصفانه- طبق تعرفه ترافیک میسر می باشد.  
 •        تعرفه مشخص شده، سرعت دانلود را بر اساس بیت بر ثانیه در نظر گرفته است در صورتی که در هنگام دانلود، نرم افزارهای مورد استفاده، سرعت دانلود را با واحد بایت بر ثانیه نمایش میدهند. لذا جهت تبدیل واحد و مقایسه سرعت سرویس ها می بایست سرعت نمایش داده شده در جداول فوق را بر عدد ۸ تقسیم نمود تا با سرعت دانلود نمایش داده شده در هنگام دانلود قابل مقایسه باشد.  

خبرها

بهار با تخفیف‌های ویژه‌ی بسته‌های ترافیک اینترنت ثابت

اعضای باشگاه مشتریان شاتل می‌توانند با تخفیف ویژه در دوره‌های حضوری و آنلاین مهندسی...