اینترنت پر سرعت همیارنت

WIRELESS

WIRELESS

بسته های اینترنت
ترافیک
مفاد قرارداد

.ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه کلیک کنید

مفاد قرار داد
بسته های اینترنت
ترافیک
انتخاب سرعت
انتخاب زمان
۱۰۵ گیگابایت / ۳ ماه

4Mbps

امکان افزایش سرعت تا ۹ مگابیت را دارد

۱۹۶۲۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲۱۰ گیگابایت / ۳ ماه

4Mbps

امکان افزایش سرعت تا ۹ مگابیت را دارد

۳۵۹۷۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۷۰ گیگابایت / ۱ ماه

4Mbps

امکان افزایش سرعت تا ۹ مگابیت را دارد

۱۱۹۹۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۳۵ گیگابایت / ۱ ماه

4Mbps

امکان افزایش سرعت تا ۹ مگابیت را دارد

۶۵۴۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۵۰ گیگابایت / ۳ ماه

2Mbps

امکان افزایش سرعت تا ۷ مگابیت را دارد

۲۴۵۲۵۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۵۰ گیگابایت / ۱ ماه

2Mbps

 امکان افزایش سرعت تا ۷ مگابیت

۸۱۷۵۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۷۵ گیگابایت / ۳ ماه

2Mbps

امکان افزایش سرعت تا ۷ مگابیت را دارد

۱۳۰۸۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲۵ گیگابایت / ۱ ماه

2Mbps

 امکان افزایش سرعت تا ۷ مگابیت

۴۳۶۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۳۰ گیگابایت / ۱۲ ماه

4Mbps

 امکان افزایش سرعت تا ۹ مگابیت

۲۵۸۳۳۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۹ گیگابایت / ۳ ماه

4Mbps

 امکان افزایش سرعت تا ۹ مگابیت

۷۵۲۱۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۵ گیگابایت / ۱ ماه

4Mbps

 امکان افزایش سرعت تا ۹ مگابیت

۲۹۸۶۶ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲ گیگابایت / ۱ ماه

4Mbps

 امکان افزایش سرعت تا ۹ مگابیت

۲۰۷۱۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲۰ گیگابایت / ۶ ماه

4Mbps

 امکان افزایش سرعت تا ۹ مگابیت

۱۴۸۲۴۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۳۰ گیگابایت / ۱۲ ماه

2Mbps

امکان افزایش سرعت تا ۷ مگابیت

۱۷۹۸۵۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲۰ گیگابایت / ۶ ماه

2Mbps

 امکان افزایش سرعت تا ۷ مگابیت

۱۱۱۱۸۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۹ گیگابایت / ۳ ماه

2Mbps

امکان افزایش سرعت تا ۷ مگابیت

۵۵۵۹۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۵ گیگابایت / ۱ ماه

2Mbps

امکان افزایش سرعت تا ۷ مگابیت

۲۳۳۲۶ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲ گیگابایت / ۱ ماه

2Mbps

امکان افزایش سرعت تا ۷ مگابیت

۱۵۲۶۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۳۰ گیگابایت / ۱۲ ماه

1Mbps

امکان افزایش سرعت تا ۵ مگابیت

۱۵۶۹۶۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲۰ گیگابایت / ۶ ماه

1Mbps

امکان افزایش سرعت تا ۵ مگابیت

۹۸۱۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۹ گیگابایت / ۳ ماه

1Mbps

امکان افزایش سرعت تا ۵ مگابیت

۴۷۹۶۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۵ گیگابایت / ۱ ماه

1Mbps

امکان افزایش سرعت تا ۵ مگابیت

۲۱۱۴۶ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲۰ گیگابایت / ۱ ماه

512Kbps

 امکان افزایش سرعت تا ۳ مگابیت

۱۳۰۸۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۳۰ گیگابایت / ۱ ماه

1Mbps

امکان افزایش سرعت تا ۵ مگابیت

۱۲۵۳۵۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۵ گیگابایت / ۱ ماه

16Mbps

به دلیل بالا بودن پهنای باند قبل از خرید کیفیت اتصال خود را بررسی بفرمایید

۳۴۲۲۶ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۹ گیگابایت / ۳ ماه

512Kbps

 امکان افزایش سرعت تا ۳ مگابیت

۴۲۵۱۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۵ گیگابایت / ۱ ماه

512Kbps

 امکان افزایش سرعت تا ۳ مگابیت

۱۸۹۶۶ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲ گیگابایت / ۱ ماه

512Kbps

 امکان افزایش سرعت تا ۳ مگابیت

۹۸۱۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۳۰ گیگابایت / ۱۲ ماه

512Kbps

 امکان افزایش سرعت تا ۳ مگابیت

۱۱۵۰۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲۰ گیگابایت

ترافیک

۴۶۲۱۶ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۳ گیگابایت

ترافیک

۹۸۱۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱ گیگابایت

ترافیک

۳۲۷۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲ گیگابایت

ترافیک

۶۵۴۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۵ گیگابایت

ترافیک

۱۴۶۰۶ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۰ گیگابایت

ترافیک

۲۶۵۹۶ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۵ گیگابایت

ترافیک

۳۶۴۰۶ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۵۰ گیگابایت

ترافیک

۹۸۵۳۶ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۰۰ گیگابایت

ترافیک

۱۸۰۲۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

تمامی قیمت ها با احتساب ۹% مالییات بر ارزش افزوده می باشد

حسب دستورالعمل مصوبه ۱-۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رعایت ماده ذیل الزامی میباشد:

ارایه کننده خدمات موظف به انجام تعهدات تا پایان قرارداد، براساس قراردادهای موجود خود با مشترکین می­باشد. تغییر قراردادهای موجود مشترکین براساس تعرفه های جدید اجباری نبوده و تنها در صورت تمایل مشترکین، ارایه کننده خدمات میتواند قراردادهای موجود را بروزرسانی کند. در صورت اتمام حجم خریداری شده و عدم اقدام مشترک برای خرید حجم اضافی، ارایه کننده خدمت باید اتصال مشترک را تا پایان زمان قرار داد حفظ کند، مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری با مشترک به توافق رسیده باشد.

برقراري اتصال دو طرفه به شبكه جهاني اينترنت  با سرعت kbps….. به تفكيك مقدارkbps ….. دريافت وkbps …..  ارسال براساس استاندارد

طبق ماده ۱۶ و  ۳۸ قانون “ماليات بر ارزش افزوده”، مصوب۱۷/۲/۱۳۸۷ کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در تمامي صورتحسابهاي صادره و  براي هر مرحله پرداخت ۹% ماليات و عوارض محاسبه و از مشترک اخذ ميگردد.

مبلغ مندرج صرفا” مربوط به اشتراك پهناي باند در مدت زمان معین بوده و تهيه و تامين تجهيزات و دستگاههاي مخابراتي مربوطه و همچنين هزينه نصب و راه‌اندازي بعهده مشترك بوده و صورتحساب آن بصورت جداگانه صادر و همزمان با برقراری اشتراک اینترنت می باسیت  پرداخت شود.

در صورت درخواست كتبي مشترك مبني بر ارتقاء پهناي‌ باند و وجود امكانات واگذاري خدمات بيشتر، ارتقاء خدمات پهناي‌ باند انجام خواهد گرفت، بديهي است مبلغ قرارداد نيز متناسبا” تعيين و اصلاح و صورتحسابهاي ذيربط ارسال خواهد شد.

نصب و راه‌اندازي تجهيزات Wireless در مدت زمان ۷۲ ساعت  از تاريخ تحويل مكان (دكل‌ها در صورت لزوم) توسط مشترك

چنانچه به دلائل فني، پس از تحويل مكان،  امكان برقراري ارتباط ميسر نگردد و يا كيفيت اتصال  پاسخگوي پهناي باند مورد نظر نباشد، وجوه دريافتي را مسترد نموده(به غیر از هزینه کارشناسی) و قرارداد لغو خواهد گرديد.

ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد با ضريب اطمينان ۹۵% جهت برقراري ارتباط با اينترنت بشرح فوق بدون در نظر گرفتن اشكالات ناشي از مشترك و شبكه مخابرات و نظاير آن.

خبرها

بهار با تخفیف‌های ویژه‌ی بسته‌های ترافیک اینترنت ثابت

اعضای باشگاه مشتریان شاتل می‌توانند با تخفیف ویژه در دوره‌های حضوری و آنلاین مهندسی...